In een rap tempo groeit de Zuidas uit tot de ‘Big Apple van Amsterdam’. Om dit gebied duurzaam en groen te houden is in 2012 Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas) opgericht, een organisatie die zich richt op de verduurzaming van het gebied. Anno 2019 is de impactorganisatie niet meer weg te denken uit Zuidas. Wat zijn de plannen voor 2019? 

Mooie resultaten

GBC Zuidas heeft een druk en productief jaar achter de rug. Mooie resultaten waren de uitkomsten van de pilot met Wastewatchers (8% minder voedselverspilling) en de Energiecompetitie (500.000 minder printjes in twee maanden), de Green Business Challenge projecten en de organisatie mocht de elektrische Piaggio overhandigen aan de Voedselbank Amsterdam Zuid. Voor de belangrijkste activiteiten van 2019 heeft GBC Zuidas in 2018 de basis gelegd. Zo werd door een groot aantal participanten de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek getekend en werd de ambitie Zuidas van het Aardgas gelanceerd bij het EnergieLab.

In 2019  gaan er inmiddels 43 participanten aan de slag met een aantal mooie, grote projecten die naar de organisatie hoopt veel impact zullen hebben. Hier een overzicht van de projecten van afgelopen jaar en de plannen voor 2019.

Emissievrije stadslogistiek
In 2018 deed GBC Zuidas in samenwerking met studenten van de HvA onderzoek bij de poort van de VU, ABN AMRO/Circl, WTC en Symphony-Offices; wat komt er in, wat gaat er uit en op welke manier. Deze data wordt verwerkt en met de resultaten wordt dit jaar op maat gewerkt aan oplossingen. Intern kunnen bestelpatronen worden aangepast. Extern wordt gewerkt aan een pilot met emissievrij vervoer waarbij tevens leveringen worden gecombineerd en het aantal vervoersbewegingen afneemt.

Stimuleren elektrisch vervoer
In 2019 komen er twee nieuwe laadpalen voor elektrische deelauto’s op de Mahlerlaan. GBC Zuidas gaat dit aanbod bij participanten onder de aandacht brengen. Daarna wordt het gesprek met beheerders van parkeergarages gevoerd over het plaatsen van laadpalen in de parkeergarages. Ook wordt met de gemeente gesproken over laadinfra voor deelauto’s en taxi’s. Eind 2019 wordt een elektrische taxiweek om Zuidassers te verleiden elektrische taxi’s te kiezen georganiseerd. Daarnaast staat een bewustwordingscampagne over elektrisch vervoer onder de participanten op stapel. 

GBC Zuidas stimuleert elektrisch vervoer.

GBC Zuidas stimuleert elektrisch vervoer.

Zuidas van het Aardgas
Voor  nieuwbouw geldt in Zuidas al dat er alleen gebruik gemaakt mag worden van duurzame energie. GBC Zuidas sprak in 2018 de ambitie uit om te gaan werken aan een aardgasvrije Zuidas, dus ook voor bestaande bouw. Hiermee gaat de organisatie dit jaar mee aan de slag. Om te beginnen kan GBC Zuidas samen met de stakeholders de situatie per gebouw in kaart brengen: wat is de ambitie van de eigenaar, wat van de gebruiker? Wanneer zijn welke gasleidingen aan vervanging toe? Zo kan er in samenwerking met Zuidas, gemeente Amsterdam en Alliander een masterplan komen voor een aardgasloze toekomst.

Ambitie van GBC Zuidas is om te gaan werken aan een aardgasvrijer Zuidas.

Zero Waste

In samenwerking met Jacqueline Cramer van de Amsterdam Economic Board wordt de huidige Zero Waste ambitie naar een hoger plan getild. Gezamenlijk kunnen bedrijven in Zuidas afvalinzamelaars motiveren om te komen tot nieuwe business modellen, waarbij hoogwaardige verwerking leidend is en storten, verbranden of in het buitenland laten verwerken tot het verleden gaat behoren. Ingezet wordt op het komen tot een niet vrijblijvend addendum met heldere kaders die participanten kunnen toevoegen aan hun individuele aanbestedingen.

Voedselbank Amsterdam Zuid
Voedselbank Amsterdam Zuid gaat het komende jaar werken aan een nieuwe manier van distributie, namelijk met een gratis supermarkt in plaats van het uitgeven van kratten. Dit is prettige voor de klanten en het vermindert voedselverspilling. GBC Zuidas wil de Voedselbank hierbij helpen door kennis en expertise van participanten te leveren en samen uit te zoeken hoe dit mooie plan tot uitvoering gebracht kan worden. Verder zijn studenten van de VU bezig met een Food Bank Project, waarin ze onderzoeken hoe de mobiliteit van klanten van de Voedselbank op een duurzame manier kan worden vergroot.

 

Voedselverspilling

Voedselverspilling

 

Mensen, Water & Groen

Naast deze belangrijke impactprojecten is er uiteraard weer veel aandacht voor projecten op het gebied van Mensen en Water & Groen. Verder komt er begin maart een landelijk GBC symposium over emissievrije stadslogistiek, waarbij de focus ligt op de projecten van de lokale clubs en waar kennis met elkaar en met andere geïnteresseerde partijen wordt gedeeld.

Meehelpen?

Wil je helpen om Zuidas te verduurzamen?  Stuur een mail naar Zuidas@greenbusinessclub.nl

Meer info: http://greenbusinessclub.nl/zuidas/