Auteur: Nienke Oort

‘Amity is de mooiste leerschool die je een kind kunt geven’

Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Je woont en werkt in Amsterdam en je kinderen volgen in de buurt Nederlands onderwijs. Dat is logisch. Het kan ook anders. Je kunt namelijk…

Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Je woont en werkt in Amsterdam en je kinderen volgen in de buurt Nederlands onderwijs. Dat is logisch. Het kan ook anders. Je kunt namelijk ook overwegen om ze naar een internationale school te sturen. Amity International School Amsterdam bijvoorbeeld.

Het komt bij de meeste ouders waarschijnlijk niet eens in hun hoofd op. Het Nederlands onderwijs is toch prima? En internationale scholen zijn toch voor internationale kinderen? Dat klopt, maar het aantal Nederlandse studenten op Amity International School blijft gestaag groeien.

Elspeth French, van oorsprong Brits maar al 22 jaar woonachtig in Amsterdam, besloot haar elfjarige dochter van het montessorionderwijs te halen en naar Amity te laten gaan. 

Overstappen

“Ik werk sinds augustus 2018 bij Amity, eerst in de klas en daarna bij de Admissions-afdeling. Mijn eigen kinderen zaten al op een Nederlandse school en hadden het daar naar hun zin. Ik vond het fijn dat ze zich de Nederlandse taal en cultuur eigen maakten, maar toch besloot ik vorig jaar mijn dochter over te laten stappen naar Amity.”

Haar dochter maakte meteen kennis met andere Nederlandstalige studenten op Amity en kreeg extra hulp om haar Engels op te halen. Dat hielp haar enorm om zich thuis te voelen op haar nieuwe school.

Breder wereldbeeld

Maar er is nog een andere reden waarom Elspeth haar dochter liet overstappen naar een internationale school. “Ik vind het belangrijk dat ze in aanraking komt met andere culturen en nationaliteiten. Mijn dochter maakt kennis met mensen van over de hele wereld; dat is in mijn ogen de mooiste leerschool die je je kind kunt geven. Maar ze verliest ook zeker haar Nederlandse identiteit niet. Amity staat in Amstelveen en besteedt dus ook veel aandacht aan de Nederlandse cultuur. Er is Nederlandse les voor Nederlandstaligen en daarnaast wordt Nederlands ook als buitenlandse taal aangeboden. De school viert Sinterklaas en Koningsdag en we sjoelen met de kinderen. Hollandser kan toch niet?”

Daarnaast is Elspeth ervan overtuigd dat ze haar dochter een bredere start geeft. “Ze volgt niet alleen een internationaal georiënteerd lessenpakket, ze bouwt ook vriendschappen op met kinderen uit de hele wereld. Door met hen te praten en samen lessen te volgen, krijgt ze ook te maken met mensen met een ander wereldbeeld. Ik heb echt het gevoel dat dit haar helpt om een internationale blik en empathie voor anderen te ontwikkelen.”

Privé-school

Omdat Amity een privé-opleiding is, zijn er hogere kosten aan verbonden dan aan het reguliere onderwijs. Met een schoolgeld van 15.750 tot 17.350 euro per jaar neemt Amity een gemiddelde plek in. “De ouders investeren in de opleiding van hun kinderen en wij zorgen ervoor dat die kinderen het allerbeste onderwijs krijgen. Het helpt natuurlijk dat de ouders zeer betrokken zijn en hun kinderen stimuleren. Wij zijn dan ook enorm blij met de manier waarop we met hen samenwerken,” legt Elspeth uit.

De school heeft vijftig leerkrachten in dienst en er is een apart team van onderwijsspecialisten dat ondersteuning biedt aan studenten met specifieke leerbehoeften. Ook zijn de klassen klein: maximaal 20 per klas op de kleuterschool en maximaal 24 studenten per klas op de lagere en middelbare school. Persoonlijke aandacht is dus gegarandeerd. Elk kind kan werken op z’n eigen niveau, maar wordt wel gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te halen. Er is een goede samenwerking tussen ouders, student en leerkracht, en de ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang van hun kind.

Hoger leerniveau

Dat laatste kan Teresa, een andere ouder, absoluut bevestigingen als ze kijkt naar de ervaringen van haar twee jonge dochters op Amity. “Als ik hun leerniveau vergelijk met de kinderen van vrienden die naar andere scholen gaan, dan ben ik echt onder de indruk. Maar ik verwacht meer dan alleen goede cijfers. Mijn kinderen gaan ook echt heel graag naar school. Ik vraag mijn dochters elke dag wat zij het leukste van de dag vonden en het minst leuke. Mijn jongste antwoordde laatst: ‘Dat ik van school naar huis moest vandaag.’ Dat zegt voor mij genoeg…”

Teresa is vanuit Argentinië voor een periode van twee jaar naar Nederland verhuisd en ze vond het moeilijk om een goede keuze qua school te maken. “We waren in drie jaar tijd drie keer verhuisd. Dit zou de vierde school worden voor mijn oudste dochter. Tijdens onze zoektocht merkten we dat wij als ouders telkens werden aangesproken en er eigenlijk nauwelijks aandacht was voor onze kinderen. Hoe anders was dat toen we kennis gingen maken bij Amity!” 

Persoonlijke aandacht

Ze vervolgt: “Het was voor mij heel belangrijk dat mijn oudste zich sociaal en emotioneel gesteund zou voelen en geen nummer zou zijn op school. Dat gevoel kregen we direct bij Amity. Het is een vrij kleine school en binnen een mum van tijd wist elke leerkracht en leerling de namen van mijn kinderen. Dat gaf een heel fijn gevoel.”

Nu de kinderen ruim een jaar op deze school zitten, wil Teresa nogmaals aangeven hoezeer ze onder de indruk is van hun schoolprestaties. “Ik hoor af en toe gesprekken tussen die twee en dan ben ik onder de indruk van hoe betrokken ze zijn bij de onderwerpen die ze op school behandelen. Ze leren zonder dat ze het in de gaten hebben. De onderwerpen worden gewoon zo aantrekkelijk gemaakt dat ze er alles van willen weten. Dat vind ik ontzettend leuk en goed om te zien.” 

Twee zeer enthousiaste ouders dus over de internationale school Amity. Waar veel soortgelijke instituten wachtlijsten hebben, is dat bij Amity (nog) niet het geval, vertelt Judith Meijer, communicatie officier. “We hebben nog ruimte in alle leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen bij ons het hele schooljaar instromen; onze manier van lesgeven is daar helemaal op ingericht. Onze deuren staan open, voor alle kinderen. Ook de Nederlandse…” 

 

Amity International School Amsterdam

Amsterdamseweg 204

Amstelveen

W www.amityschool.nl

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor ‘Amity is de mooiste leerschool die je een kind kunt geven’

‘Amity is the most beautiful school you can give a child’

You are a Dutch citizen. You live and work in Amsterdam, and your children go to a Dutch school in your area. Sounds logical, but there are other options –…

You are a Dutch citizen. You live and work in Amsterdam, and your children go to a Dutch school in your area. Sounds logical, but there are other options – like sending your children to an international school like Amity International School Amsterdam.

Most parents wouldn’t even think of the idea. The Dutch education system is fine, isn’t it? And international schools are meant for international children, right? Not really, as the increasing number of Dutch students attending Amity International School shows.

Elspeth French, who is British but has been living in Amsterdam for 22 years now, decided to move her 11-year old daughter from a Dutch Montessori school and enrolled her at Amity.

Switch

“I’ve been working at Amity since August 2018, initially in the classroom and then in the admissions department. My own children were already settled in local Dutch schools and were doing well at their schools and were happy. I liked that they were being immersed in the Dutch language and culture. However, I chose to move my daughter last year to Amity.” 

Her daughter was introduced to other Dutch speaking students at Amity school, given support to further develop her command of English, both helped her feel at ease and settle in quickly.

Broader world view

But mastering English was not the only reason why Elspeth moved her daughter to an international school. “It is important that my daughter meets people from different cultures and nationalities from all over the world. I think that’s the best learning experience you could wish for your child. She won’t lose her Dutch identity, though, as Amity is located in Amstelveen and the school looks to celebrate and embrace the Dutch culture. The school offers Dutch classes as a mother tongue language alongside the classes helping students to learn Dutch as an additional language. The school celebrate Saint Nicholas and King’s Day and we play shuffleboard with the children. It doesn’t get more Dutch than that!”

Moreover, Elspeth is convinced that attending an international school gives her daughter a broader view. “Not only is she exposed to a more international curriculum but she is making friends with children from around the world. As they chat and learn side by side, she is starting to understand multiple perspectives on global events. I really feel this is helping her to develop an international perspective and empathy for others.”

Private school

Since Amity is a private school, the fees are higher than in the mainstream Dutch educational system. With a yearly school fee of ranging between 15,750 and 17,350 euros, Amity is in the ‘mid-price’ range. “Our parents have made an investment and commitment to their children’s education and we look to ensure that the children receive the very best education possible. It helps that our parents are very engaged and supportive of the school and we pride ourselves on working closely together” Elspeth explains.

The school employs fifty teachers, each with his or her own specialty and there is a dedicated team of professionals to support students with special educational needs. The class sizes are small, with a maximum of 20 students for Early Years and 24 students for Primary Years and Middle Years, so personal attention is guaranteed. The children work at their own individual level but they are encouraged to bring out the best of themselves. There is a good collaboration between parent, student and teacher, and parents are regularly informed about their child’s progress.

High Academic level

That is something another parent Teresa can confirm when she reflects on the experience her two young daughters have had at the school. “If I compare their academic level to children of friends attending other schools, I am very impressed with their progress but I also want more from a school than high grades. My little girls love going to school. Every day I ask them what they liked best and what they liked least. My youngest one said the other day: ‘Having to leave school and go home.’ That sums it all up for me…”

Teresa moved from Argentinian to the Netherlands for two years and she found it difficult to choose the right school. “We moved three times in three years’ time. This was going to be the fourth school for my eldest daughter. During our search we noticed that the schools invariably focused on us, the parents, but hardly paid any attention to our children. Our first experience at Amity was totally the opposite!”

Personal attention

She continues: “To me, it was very important that my eldest daughter would feel socially and emotionally supported, that she wouldn’t feel like just another number at school. Amity gave us that very warm feeling from the very first moment. It is a fairly small school and before long every teacher and student knew my children’s names. That was such a nice feeling!”

Now that her children have been at Amity for one year, Teresa stresses how impressed she is by their academic achievements. “Sometimes when I hear them talking among themselves, I’m really impressed by how involved they are with the subjects they discuss at school. They are learning without realizing they are learning. The subjects are presented in such a way that they want to know all about it. That is something I really value and appreciate.” 

Zuidas.magazine spoke to two parents who are very enthusiastic about Amity International School. “Other private schools have long waiting lists, but Amity still has room for more students in allyear groups” says Judith Meijer, the school’s communication officer. “Parents can enrol their children anytime during the school year; our teaching system is designed for that. Our doors are open for all children – including Dutch ones…” 

 

Amity International School Amsterdam

Amsterdamseweg 204

Amstelveen

W www.amityschool.nl

 

Reacties uitgeschakeld voor ‘Amity is the most beautiful school you can give a child’

Zuidas Nightwatch guarantees safety

The residential towers at Zuidas are real eye-catchers, housing wonderful apartments with large balconies and terraces. Great places to live but as Zuidas is pretty quiet in the evenings, it…

The residential towers at Zuidas are real eye-catchers, housing wonderful apartments with large balconies and terraces. Great places to live but as Zuidas is pretty quiet in the evenings, it is a challenge to guarantee safety on the streets for local residents. Cue the newly-established Zuidas Nighwatch.

It is Monday morning and there is a real buzz around Intermezzo, one of the stunning buildings here at Zuidas. We meet Emile Rietveld (35), first resident of this stately building and chairman of Intermezzo’s Property Owners Association.

We talk to Emile to discuss a new initiative he started: giving people living at Zuidas area the same feeling of security one could expect in a village or a suburb. “Due to the high-rise buildings and the fact that Zuidas is pretty quiet in the evenings, that’s a bit of a challenge”, he honestly admits. 

Rich pickings…

It is no secret that thieves like to hang around Zuidas. And that’s pretty logical, Emile says. “One way or another, the area offers rich pickings. A lot of famous Dutchmen and other successful people live here. They have money, expensive stuff. Plus there is much less social control and that creates a fertile stomping ground for malicious people. But we do our best to fight that!”, Emile hastens to add. 

So he came up with Avenue Services – The Zuidas Nighwatch. “In other countries, having a professional neighbourhood watch is quite common. With the international appeal of  Zuidas it was only a matter of time until a collective monitoring system would be introduced here as well.”

“It starts with discouraging people who have wrong intentions. We do that by being visibly present, also in the evenings and at night, and talking to people on the street, asking them what is going on – these are things thieves and burglars don’t like. This is what happens automatically in other neighbourhoods with a higher level of social control and more people on the streets at night. We don’t have that here so we’ll need to create such an atmosphere.” 

Concierge Plus

Emile’s security professionals will be moving around the area on a… Segway. “I’d like to call what we offer a Concierge Plus service. A concierge in a building has a relationship of trust with the residents; he knows them and helps them or visitors to and from their car or the train station, for example.” 

He continues: “The space around Intermezzo and the nearby area is actually too small to monitor by car. By patrolling on a Segway, we are agile, relatively fast (around 12 miles per hour) and we stand a little bit taller. We will be doing our rounds from 10 pm to 6 am. These night guards, myself included, will be keeping an eye out in this area”, he explains.

He has already completed a few test rounds. “It struck me that not all the entrance doors to the buildings are locked. Well, that’s just asking for trouble. When we run into suspicious-looking fellows or people who have no reason to be here at night, we’ll approach them. If they have bad intentions they usually disappear out of sight very quickly.”

Professional social control

This new security initiative has been met with enthusiasm by local business owners and the residents of Intermezzo and the surrounding buildings. “These people and their property deserve to be well-protected. Thankfully there is money to realize this kind of professional social control. This service is a collective supported by the local business owners and residents. They all benefit from this system”, Emile says. 

He has so much confidence in this new way of creating a safe environment that he has said goodbye to his old career in order to launch Avenue Services. “I used to work in the aviation and telecommunications industries as a consultant on risk assessment and incident investigation. I have a lot of knowledge of risk control and safety, plus I have a good network.”

Good social skills

At the moment he is busy building his team. “We are carefully selecting people to carry out these shifts. As we are not a traditional security company, professional training in security is not a hard requirement. What we do expect, however, is a good eye for suspect behaviour, good social skills and a willingness to approach people. You could say we are a human level of crime prevention, alongside monitoring cameras and other – invisible – security measures.” 

Emile emphasizes that his ‘Segway riders’ will not intervene in case of any wrongdoings. “No, they will immediately contact the police. The municipality and the police are fully behind this concept. Our cooperation with the police has already proven successful as we recently managed to help the police to arrest three burglars in Zuidas area.”

 

 

photo Katja Mali

Reacties uitgeschakeld voor Zuidas Nightwatch guarantees safety

Nachtwacht Zuidas zorgt voor veilig gevoel

Het zijn echte eyecatchers, die prachtige hoge woontorens op de Zuidas. En je woont er natuurlijk fantastisch, met geweldige buitenruimtes op mooie hoogtes. Maar fijn wonen lukt alleen als de…

Het zijn echte eyecatchers, die prachtige hoge woontorens op de Zuidas. En je woont er natuurlijk fantastisch, met geweldige buitenruimtes op mooie hoogtes. Maar fijn wonen lukt alleen als de bewoners zich ook veilig voelen. Door de hoogbouw en het feit dat de Zuidas in de avonden wat stilletjes is, is het een uitdaging te noemen om dat veilige gevoel op straat te waarborgen. Daarom is er nu de Nachtwacht van de Zuidas.

Rondom Intermezzo, één van de spraakmakendste wooncomplexen op de Zuidas, is het op een maandagochtend een drukte van jewelste. Overal gebeurt iets en is er reuring. We treffen er Emile Rietveld (35), eerste bewoner van het statige pand en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. 

De reden voor de afspraak met Emile is zijn initiatief om de bewoners van de Zuidas datzelfde veilige gevoel te geven als bijvoorbeeld in een dorp of een wijk. “Maar vanwege die hoogbouw en het feit dat de Zuidas in de avonduren behoorlijk stil is, is  dat best een uitdaging”, geeft hij eerlijk toe. 

Er valt wat te halen…

Het is geen geheim dat het boevengilde zich graag ophoudt op de Zuidas. En dat is ook niet zo gek, zegt Emile. “Hoe je het ook went of keert, hier valt wel wat te halen. Er wonen hier veel bekende Nederlanders en andere succesvolle mensen. Die hebben geld, dure spullen. Tel daarbij op dat de sociale controle hier veel minder is en je creëert een walhalla voor  kwaadwillenden. Maar dat drukken we ook graag weer de kop in!”, haast Emile zich te zeggen. 

Daarom bedacht hij Avenue Services – De Nachtwacht van de Zuidas. “In het buitenland is professioneel buurttoezicht heel gebruikelijk. Met de internationale allure van de Zuidas was het dus een kwestie van tijd dat collectief toezicht ook hier ingevoerd zou worden.”

“Het begint bij mensen met de verkeerde intenties uit de anonimiteit te halen. En dat kun je al heel eenvoudig doen door zichtbaar te zijn, ook in de avonduren en de nachten. Mensen aanspreken, goedenavond wensen en bij onraad vragen wat er speelt. Daar houden inbrekers niet van. Dit is eigenlijk wat er in andere buurten vanzelf gebeurt door de sociale controle en de activiteit die zich daar in de avonden afspeelt. Dat hebben wij hier beide niet, dus moeten we dat kunstmatig gaan creëren.” 

Conciërge Plus

De professionele sociale controle van Emile zal zich door de buurt begeven op… een Segway. “Een Conciërge Plus, noem ik het graag. Een conciërge, die net als de conciërges van de panden binnen, een vertrouwensband heeft met de bewoners. Hen kent en hen of hun visite begeleidt van en naar hun auto of naar het station bijvoorbeeld.” 

Hij vervolgt: “De ruimte rondom Intermezzo en de buurt eromheen is vrij overzichtelijk, maar te klein om met een auto toezicht op te houden. Door op een Segway te surveilleren, ben je wendbaar, verplaats je je snel (zo’n 20 km/u) en ben je een stukje groter. We zullen van 22.00 tot 06.00 rondes rijden. Deze mensen, onder wie ikzelf, houden een oogje in het zeil in de buurt”, legt hij uit.

Inmiddels heeft hij zelf een aantal proefrondes gemaakt. “Het viel mij op dat niet altijd alle deuren van de portieken goed gesloten zijn. Dat is natuurlijk vragen om problemen. Daarnaast kom je af en toe ongure types tegen en of mensen die hier feitelijk niets te zoeken hebben. Die spreek je dan aan. Kwaadwillenden zijn op dat moment niet meer anoniem en zullen snel vertrekken.”

Professionele sociale controle

Het nieuwe veiligheidsinitiatief wordt enthousiast ontvangen door ondernemers, de bewoners van Intermezzo en de omliggende panden. “Zij en hun bezit moeten goed beveiligd worden en dat willen zij zelf ook. Gelukkig is er ook geld om deze professionele sociale controle tot stand te brengen. De dienst is een collectief van alle ondernemers en bewoners samen. Iedereen vaart er wel bij op deze manier”, legt Emile uit. 

Hij heeft zoveel vertrouwen in deze nieuwe manier van een veilig gevoel creëren dat hij zijn oude carrière vaarwel heeft gezegd om met Avenue Services te starten. “Ik ben specialist op het gebied van risico- en incidentenonderzoek in de luchtvaart- en telecomsector. Ik hield mij voornamelijk bezig met het onderzoeken van voorvallen en bracht adviesrapporten uit. Ik heb veel kennis op het gebied van risicobeheersing en veiligheid en beschik daarnaast ook over een goed netwerk.” 

Vlotte babbel

Op dit moment worden de teams samengesteld. “We zijn nu zorgvuldig de mensen aan het selecteren die deze diensten moeten gaan draaien. Omdat we geen traditioneel beveiligingsbedrijf zijn, is professionele training in beveiliging voor ons geen harde eis. Wat wij wel verwachten is oog voor afwijkend gedrag, sterke sociale vaardigheden en niet bang zijn om mensen aan te spreken. We zijn een extra oog van vlees en bloed, naast de camerabeveiliging en andere – niet zichtbare – beveiligingsmaatregelen.” 

Emile benadrukt ook dat de Segway-rijders niet zullen ingrijpen als er misstanden gebeuren. “Nee, dan schakelen zij de politie in. De gemeente en de politie zijn ook nauw betrokken bij dit hele verhaal en we zullen dus ook goed contact hebben met de politie. Dit zal een kort lijntje worden. Deze nauwe samenwerking heeft recentelijk geleid tot de succesvolle aanhouding van drie inbrekers op de Zuidas.”

 

photo Katja Mali

Reacties uitgeschakeld voor Nachtwacht Zuidas zorgt voor veilig gevoel

Amsterdamse Bos: 1000 hectare aan bomen

Het Amsterdamse Bos is de recreatieve oogappel van Amstelveen en Amsterdam. Met maar liefst 1.000 hectare aan bomen, waterpartijen, glooiende landschappen en grasland is het een oase tussen de drukke…

Het Amsterdamse Bos is de recreatieve oogappel van Amstelveen en Amsterdam. Met maar liefst 1.000 hectare aan bomen, waterpartijen, glooiende landschappen en grasland is het een oase tussen de drukke steden. En de steden worden steeds drukker. Het Bos ook. Maar toch lijkt het Bos daar weinig last van te hebben…

Reacties uitgeschakeld voor Amsterdamse Bos: 1000 hectare aan bomen

Amsterdamse Bos belongs to everyone

The Amsterdamse Bos is the recreational eyeball of Amstelveen and Amsterdam. With no less than 1,000 hectares of trees, water features, rolling landscapes and grassland, it is an oasis between…


The Amsterdamse Bos is the recreational eyeball of Amstelveen and Amsterdam. With no less than 1,000 hectares of trees, water features, rolling landscapes and grassland, it is an oasis between the busy cities. With the cities, the forest is getting busier every day, but it does not seem to bother the Forest…

Reacties uitgeschakeld voor Amsterdamse Bos belongs to everyone

ARTZUID gaat figuratief

Wat in 2009 begon als initiatief om de buurt weer met elkaar in gesprek te laten komen, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal sculptuurpodium. Kunstevenement ARTZUID beleeft komend voorjaar en…

Wat in 2009 begon als initiatief om de buurt weer met elkaar in gesprek te laten komen, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal sculptuurpodium. Kunstevenement ARTZUID beleeft komend voorjaar en zomer zijn zesde editie en trekt inmiddels meer dan 350.00 bezoekers.

Reacties uitgeschakeld voor ARTZUID gaat figuratief

Amity International School Amsterdam

The former head office of Van Leer’s Vatenfabriek on Amsterdamseweg in Amstelveen has been brought back to life. Amity International School Amsterdam has revived the impressive old building by fully…

The former head office of Van Leer’s Vatenfabriek on Amsterdamseweg in Amstelveen has been brought back to life. Amity International School Amsterdam has revived the impressive old building by fully renovating its interior and turning the facilities into a fitting location where children are taught at the highest educational level.

Reacties uitgeschakeld voor Amity International School Amsterdam

Amity International School Amsterdam

Het oude hoofdkantoor van Van Leer’s Vatenfabriek aan de Amsterdamseweg in Amstelveen leeft weer. Amity International School Amsterdam heeft het imposante pand letterlijk nieuw leven ingeblazen door het gebouw van…

Het oude hoofdkantoor van Van Leer’s Vatenfabriek aan de Amsterdamseweg in Amstelveen leeft weer. Amity International School Amsterdam heeft het imposante pand letterlijk nieuw leven ingeblazen door het gebouw van binnen volledig te renoveren en om te toveren tot een geschikte locatie om kinderen van expats op het hoogste niveau klaar te stomen voor de wereld om hen heen.

Amity International School AmsterdamHet terrein van Amity International School Amsteordam doet alles behalve schools aan. Om het grote pand heen veel groen, mooie begroeiing en oh, daar veßrderop inderdaad een kinderspeelplaats. Dan de entree. Je komt binnen in het enorme imposante atrium, dat meer weg heeft van een prachtig museum dan van een school. Toch verzekert de receptionist ons dat er in de rechtervleugel wel degelijk kinderen aanwezig zijn en zij op dit moment les krijgen van de best beschikbare leerkrachten.

We worden opgehaald door Judith Meijer, de marketing and communcations officer. “We zijn nu een jaar geopend en we kunnen zeggen dat we nu van een start-up naar een scale-up aan het veranderen zijn”, vertelt zij. Amity is klaar voor een grote aanwas van nieuwe studenten.

Amity International School Amsterdam

Amity International School Amsterdam

Geen wachtlijst voor Amity

En die gaat komen, zo is de verwachting. “In dit ene jaar zijn we al gegroeid van twee naar honderdtwintig studenten. En we verwachten dat dit aantal snel zal stijgen aangezien de andere internationale scholen in de regio een wachtlijst hebben. Wij kunnen in totaal 320 basisschoolleerlingen verwelkomen en straks, als in september ook de linkervleugel in gebruik genomen zal worden voor de middelbare school, nog eens 280.”

Amity International School is een toonaangevende onderwijsgroep die wereldwijd op hoog niveau onderwijs biedt

Amity International School Amsterdam is een bijzondere aanwinst voor Amsterdam en Amstelveen. Het is een toonaangevende onderwijsgroep die wereldwijd op hoog niveau onderwijs biedt, van kleuterscholen tot Ph.D. niveau. Inmiddels heeft Amity wereldwijd 150.000 studenten verdeeld over campussen in Dubai, Londen, Singapore, New York, Mauritius en China.

Amity International School Amsterdam

Hoog aangeschreven

“Wij zijn een kandidaatschool voor het predicaat IB World School*. Dit curriculum staat binnen de internationale gemeenschap heel hoog aangeschreven en garandeert een bepaald niveau onderwijs. Daarnaast kunnen ouders er zeker van zijn dat als hun kinderen gedurende hun schooljaren meerdere keren van school moeten wisselen, zij altijd door kunnen gaan op het niveau waar zij op hun oude school gestopt zijn. Alle scholen met het IB Curriculum werken volgens dezelfde filosofie en op hetzelfde niveau. Zo hoeft een kind nooit iets dubbel te leren of iets in te halen”, verduidelijk Judith.

Waarom is Amity in Amsterdam neergestreken? “Tijdens een handelsmissie van de Nederlandse overheid aan India, een aantal jaar geleden, werd de vraag gesteld of Amity een campus in Nederland wilde starten. Nederland voorzag een toename in het aantal expats, mede door Brexit,  en een tekort aan plek op internationale scholen. Gezien de wereldwijde ervaring die Amity al heeft op het gebied van internationaal onderwijs, besloten zij de handen ineen te slaan met de gemeenten van Amsterdam en Amstelveen om nieuwe internationale plekken te creëren.”

Tijd voor een rondleiding, want onze verwachtingen zijn inmiddels hoog gespannen. Eenmaal in het studentengedeelte wordt het pand warm en kleurrijk. Overal ligt vloerbedekking en hangen er vrolijke knutselwerken aan de wanden. Ineens zijn we in een school!

Amity International School Amsterdam

Amity International School Amsterdam

‘One-size-fits-one’

We lopen langs de klas voor de tien-/elfjarigen. De studenten zitten op ergonomische stoelen in een gezellig klaslokaal. Studenten? “Ja, we noemen alle leerlingen studenten, omdat we ook echt wel wat van ze verwachten op deze school. We geven les in zogenoemde Units of Inquiry. Dit zijn blokken van zes weken waarin zij met hun klas een bepaald thema behandelen. Dus bijvoorbeeld recycling, dieren, natuur. In die weken duiken de studenten met hun groep dieper in dit thema om op hun niveau zaken te onderzoeken en zo en stimuleren we hen zelf dingen te leren en te ontdekken.”

Wij stimuleren kinderen om leren leuk te vinden, om nieuwsgierig te zijn en zelf zaken uit te zoeken’

David Porritt, directeur van Amity in Amsterdam, haakt in: “One-size-fits-one oplossingen staan bij ons voorop. Een kind is hier een individu. Wij stimuleren kinderen om leren leuk te vinden, om nieuwsgierig te zijn en zelf zaken uit te zoeken. Daarnaast is het sociale aspect bij ons heel belangrijk. We doen dingen samen. Kinderen van expats moeten vaak verhuizen en van school wisselen. Daarom weten onze studenten als geen ander dat je iemand altijd hartelijk moet ontvangen; dat zou je zelf ook graag willen. Onze ervaring is dat een kind binnen tien minuten vriendjes heeft bij ons op school.”

Amity International School Amsterdam

Extra ondersteuning

Maar als de school best een hoog niveau vraagt van de studenten, kan dan elk kind wel meekomen? “De voertaal bij ons is Engels. Toch zijn er kinderen die nog geen kennis hebben van de Engelse taal. Daarvoor hebben we een speciale English as an Additional Language (EAL) leraar voor Engelse bijles en we hebben een toegewijde Special Education and Disabilities (SEND) leraar voor kinderen die op een andere vlak wat extra ondersteuning kan gebruiken. Bij ons hoeft nooit iemand van school, maar sommigen kunnen we wel extra ondersteuning bieden.”

We noemen alle leerlingen studenten, omdat we ook echt wel wat van ze verwachten op deze school’

En dan is het 15.00 uur en mogen de kinderen naar huis. Opeens is het atrium gevuld met hoge kinderstemmetjes en ouders (of au pairs) die de kinderen ophalen. Het oude Van Leer-gebouw heeft een mooi tweede leven gekregen…

Amity International School Amsterdam

*Amity International School Amsterdam is a candidate school for the PYP pursuing authorisation as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy – a commitment to high-quality, challenging, international education. Only schools authorised by the IB Organisation can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorisation will be granted.

Amity International School Amsterdam
Amsterdamseweg 204
Amstelveen
www.amityschool.nl

 

Reacties uitgeschakeld voor Amity International School Amsterdam

Gepassioneerd makelaar

Vijftien jaar geleden kreeg Ramón Mossel een gouden kans om een eigen makelaarskantoor te beginnen. Die kans greep hij met beide handen aan en sindsdien runt hij een professioneel en…

Vijftien jaar geleden kreeg Ramón Mossel een gouden kans om een eigen makelaarskantoor te beginnen. Die kans greep hij met beide handen aan en sindsdien runt hij een professioneel en een succesvol makelaarskantoor in hartje Rivierenbuurt met een heldere missie en visie. Dagelijks voert hij samen met een gedreven team collega’s zijn passie uit: vraag en aanbod in de vastgoedwereld bij elkaar brengen met Ramón Mossel Makelaardij.

Reacties uitgeschakeld voor Gepassioneerd makelaar

Typ hieronder je zoekterm en druk op Enter om te zoeken